Vedtægter

LOVE FOR LUNDMØLLE PARCELEJERFORENING – stiftet 13. november 1967

§1Foreningens formål er at medvirke til god varetagelse af medlemmernes interesser som parcelejere og beboere i Lundmølle-kvarteret (Åvej-kvarteret) i Herning.
Foreningen er upolitisk.
Foreningens navn er: Lundmølle Parcelejerforening. 
§2Som medlem kan optages ejeren (ejerne) af en boligparcel af matr. nr. 43 Vestervang. Intet ejerforhold kan medføre mere end 2 stemmer. Disse kan kun afgives ved personlig fremmøde. 
§3Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen, ens for ejer og ejerpar. 
§4Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, som af sin midte selv vælger formand og kasserer, og som kan vælge næstformand og sekretær. Desuden vælges mindst 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 medlemmer det ene år og 3 det andet.
Formanden og kasserer skal tilstræbe at gå på valg skiftevis. 
§5Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller når 3 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. 
§6Kassereren modtager alle indtægter og betaler de af formanden eller bestyrelsen anviste regninger.
Kassereren fører kassebog og medlemsfortegnelse.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet skal fremlægges revideret til generalforsamlingen. 
§7Indmeldelse i foreningen sker ved betaling af kontingent.
Et medlem som ikke betaler kontingent betragtes som udmeldt.
Medlemmer der modarbejder foreningens interesser, eller på anden måde misligholder foreningens love og vedtægter, kan af generalforsamlingen ekskluderes af foreningen. 
§8Den årlige generalforsamling afholdes inden 6 måneder fra regnskabsårets afslutning. Dagen fastsættes af bestyrelsen og skal bekendtgøres med mindst 6 dages varsel ved udsendelse af information herom til husstandene i Lundmølle-kvarteret.Generalforsamlingens dagsorden er:Valg af dirigentBeretningRegnskabValg til bestyrelse m.v. jfr. §4EventueltEkstra generalforsamling kan besluttes af bestyrelsen eller når 20% af medlemmerne kræver det.Alle forslag på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. 
§9Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til formand og/eller kasserer, således at de hver for sig kan disponere over foreningens bankkonti.
Bestyrelsen kan give fuldmagt til enkeltpersoner, i det omfang det er nødvendigt for at udføre de opgaver, som personen har påtaget sig. Omfanget og varigheden fastsættes af bestyrelsen. 
§10Foreningens ophør kan ved beslutning derom forberedes af en generalforsamling.
Derefter skal der inden 2 måneder indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling bekendtgøres med mindst 6 dages varsel ved udsendelse af information herom til husstandene i Lundmølle-kvarteret.
Den ekstraordinære generalforsamling kan, uanset det fremmødte antal stemmeberettigede, træffe afgørelse om foreningens eventuelle ophør, samt om fordeling af foreningens midler, der dog skal anvendes så de tjener Lundmølle-kvarterets interesser.
  Lovene er revideret d. 15. marts 1971, den 24. februar 1977, 16. marts 1988, 5. april 2006, 24. juni 2014 og 25. juni 2018 (til denne form)

Klik her for at hente foreningens love i PDF format